دوئل دوستان قدیمی / شمارش معکوس برای حذف سرخابی ها از آسیا / امین از ترافیک خط حمله استقلال شاکی است!

دوئل دوستان قدیمی / شمارش معکوس برای حذف سرخابی ها از آسیا / امین از ترافیک خط حمله استقلال شاکی است!
تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.
منبع خبر : yjc.news