آخرین تمرین ملی پوشان در مرحله دوم ارزیابی فنی

آخرین تمرین ملی پوشان در مرحله دوم ارزیابی فنی


آخرین تمرین ملی پوشان در مرحله دوم ارزیابی فنی

آخرین تمرین ملی پوشان در مرحله دوم ارزیابی فنی

آخرین تمرین ملی پوشان در مرحله دوم ارزیابی فنی

آخرین تمرین ملی پوشان در مرحله دوم ارزیابی فنی
آخرین تمرین ملی پوشان در مرحله دوم ارزیابی فنی

پایان مرحله دوم ارزیابی فنی ملیپوشان ایران توسط کیروش - ایسنا

پایان مرحله دوم ارزیابی فنی ملیپوشان ایران توسط کیروش - ایسنا
آخرین تمرین ملی پوشان در مرحله دوم ارزیابی فنی

گزارش تصویری آخرین جلسه تمرینی تیم ملی در مرحله دوم
منبع خبر : yjc.news