پیشرفتی بزرگ برای کشتی زنان

پیشرفتی بزرگ برای کشتی زنان
لباس اتحادیه جهانی کشتی مخصوص کشتی کلاسیک زنان مسلمان از سوی انجمن NAIA مورد تأیید قرار گرفت.
منبع خبر : yjc.news