قرارداد صیادمنش با هال سیتی دائمی شد

قرارداد صیادمنش با هال سیتی دائمی شد
اللهیار صیادمنش با قراردادی دائمی به هال سیتی پیوست.
منبع خبر : yjc.news