کاپ قهرمانی جام جهانی بسکتبال به ایران خواهد آمد

کاپ  قهرمانی جام جهانی بسکتبال به ایران خواهد آمد
کاپ قهرمانی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۳ در تور جهانی خود به ایران می‌آید.

کاپ قهرمانی جام جهانی بسکتبال به ایران خواهد آمد

کاپ قهرمانی جام جهانی بسکتبال به ایران خواهد آمد

پایتخت و نصفجهان میزبانان کاپ قهرمانی جامجهانی بسکتبال
منبع خبر : yjc.ir